Δευτέρα - 25, Ιανουαρίου 2021
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η ιστοσελίδα www.wbn.org.cy (εφεξής η «Ιστοσελίδα») ανήκει και διατηρείται από το Συμβουλίου Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας.

Με τη χρήση ή την πρόσβαση οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας, συμφωνείται να δεσμεύεστε από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο κάτω, τότε οφείλει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων, υπόκεινται σε τροποποίηση/αναθεώρηση χωρίς καμία ειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους και τις προϋποθέσεις για ενδεχόμενες τροποποιήσεις/αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας κατόπιν τροποποίησης/αναθεώρησης των όρων και προϋποθέσεων, θα αποτελεί αποδοχή τέτοιας τροποποίησης/αναθεώρησης από το χρήστη.
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα θεωρούνται αξιόπιστες κατά την ώρα καταχώρησης τους. Εν τούτοις, το Συμβουλίου Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες θα είναι εξακριβωμένες, πλήρεις και ισχύουσες ανά πάσα στιγμή. Το Συμβουλίου Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε χρήστη ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης του/της στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα.
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑ ΣΑΣ
Με την υποβολή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, αντιλαμβάνεστε ότι εξουσιοδοτείται το Συμβουλίου Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας και συμφωνείται να εξουσιοδοτήσετε το Συμβουλίου Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας να χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα με το ποσό της συναλλαγής. Οι συναλλαγές πληρωμών διεκπεραιώνονται από τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που παραλαμβάνουν τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας και άλλες προσωπικές πληροφορίες προκείμενου να επαληθεύσουν την εγκυρότητα της πιστωτικής σας κάρτας και να επεξεργαστούν τη συναλλαγή. Η συναλλαγή με περιγραφή <<www.wbn.org.cy>> θα εμφανιστεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό.
 
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (LINKS) ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ
Το Συμβουλίου Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση αναφορικά με την ασφάλεια, ποιότητα ή ορθότητα των συνδέσεων (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων που τυχόν παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε πραγματική ή ισχυριζόμενη ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε από τη χρήση ή την εμπιστοσύνη του χρήστη στις πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοιες συνδέσεις (links).
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ανήκουν στο Συμβουλίου Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, είτε ηλεκτρονικά ή ως φωτοαντίγραφο ή διαφορετικά, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα Κυπριακά Δικαστήρια έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει μεταξύ οποιουδήποτε χρήστη και της Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας αναφορικά με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας. Παράλειψη από το Συμβουλίου Υδατοπρομήθεια Λευκωσίας στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που του παρέχεται από τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, δεν θα εμποδίσει την άσκηση τέτοιου δικαιώματος ή θεραπείας σε οποιοδήποτε στάδιο μελλοντικά εκτός με τη γραπτή συγκατάθεση του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας.
 
  Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας  
  Τ.Θ.:21943, Τ.Κ.:1515 Λευκωσία  
  Τηλ.: 22 698 000   Όροι και Προϋποθέσεις
  Φάξ: 22 698 200   Προσωπικά Δεδομένα
  Ηλεκτ.Διεύθυν.: mail@wbn.org.cy   Ακύρωση και Επιστροφή